Regulamin: "Konkurs wielkanocny"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 146, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000321159, NIP: 6342702369, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest wydającym nagrody w i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem profilu Kakto.pl znajdującego się na portalu Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/kakto.pl.RTV.AGD, zwanego dalej "Profilem", należącego do Organizatora. Konkurs ma na celu promowanie i zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora w sklepie internetowym www.kakto.pl (w treści Regulaminu zwany „E-sklep”).
 3. Koordynatorem Konkursu, zapewniającym jego obsługę w imieniu Organizatora, jest WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem REGON 021854740, NIP: 8943038718, (dalej „Koordynator”).
 4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski i posiadająca obywatelstwo polskie (dalej „Uczestnik”).
 5. Konkurs prowadzony będzie na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.
 6. Konkurs trwa od 24.03.2024 do dnia 02.04.2024
 7. Ogłoszenie laureatów (dalej: „Laureaci”) nastąpi najpóźniej do dnia 20.04.2024, poprzez komentarz informujący o wynikach Konkursu pod postem konkursowym na Profilu. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora, na podstawie kreatywności Prac Konkursowych.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu, prowadzeniu i obsłudze Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z brania udziału w Konkursie informując o tym Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagród w szczególności poprzez wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do realizacji Pracy konkursowej, posługuje się nieprawdziwymi danymi, złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody, co nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kontakt z Uczestnikiem lub wręczenie mu nagrody nie było możliwe z powodu niepodania przez Uczestnika niezbędnych danych, podania przez Uczestnika błędnych danych lub braku aktualizacji tych danych.
 12. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165 z późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać zadanie konkursowe, polegające na napisaniu odpowiedzi na zadanie:
  Odpowiedz w komentarzu na pytanie i daj znać, o którą nagrodę grasz:
  "Bez jakiego dania Ty i Twoja rodzina nie wyobrażacie sobie Wielkanocy? Może to być odpowiedź pisemna lub zdjęcie"  („Praca konkursowa”).
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
 3. Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami ust. 1. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami ust. 1, oświadcza i zapewnia, że:
  1. zamieszczona przez niego Praca Konkursowa nie narusza przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w szczególności nie zawiera treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, wyrażeń z zakresu erotyki i/lub pornografii, materiałów rasistowskich, promujących przemoc i/lub naruszających uczucia religijne, prawo do prywatności lub inne prawa osób trzecich, materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
  2. jest jedynym autorem Pracy Konkursowej i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej,
  3. zamieszczona przez niego Praca konkursowa została zrealizowana samodzielnie przez Uczestnika konkursu oraz, że nie wykorzystał na żadnym etapie realizacji Pracy Konkursowej i w żadnym jej fragmencie narzędzi sztucznej inteligencji do realizacji Pracy Konkursowej;
  4. w przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera jego wizerunek – wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie określonym w ust. 5 poniżej, natomiast w przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek innej osoby – zapewnia, że osoba ta wyraziła zgodę na zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie przez Uczestnika oraz na wykorzystanie tej Pracy Konkursowej i jej wizerunku przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że z chwilą otrzymania nagrody udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji niewyłącznej do korzystania z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy;
  2. w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą oraz użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy Konkursowej
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy Konkursowej lub jej dowolnych części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
  4. przekształcenie formatu pierwotnego Pracy Konkursowej na dowolny inny format i dostosowanie do platform sprzętowo – systemowych
  5. wprowadzanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie w systemach informatycznych, w Internecie, w pamięci komputera, w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie Pracy Konkursowej przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
  6. dokonywanie tłumaczeń;
  7. dokonywanie modyfikacji m.in. poprzez przystosowywanie, zmiany układu, skracanie, cięcia, montaż;
  8. łączenie z innymi utworami;
  9. używanie do stworzenia utworu zależnego, udzielanie dalszych licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, w zakresie określonym powyżej.
  10. Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez Pracę Konkursową zwolni Organizatora od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez Organizatora wszelkie szkody wynikające z tych roszczeń.

NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD

Nagrody w konkursie są następujące:

 1. Beko Płyta gazowa HIBG64120SB, wartość 499 zł brutto
 2. Midea Robot kuchenny MJ-KM6001W, wartość 249 zł brutto
 3. Karcher Myjka do okien WV 1 EU 1.633-601.0, wartość 225 zł brutto
 1. Do każdej nagrody wskazanej w ust 1 doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie równej 11,11% wartości danej nagrody. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana Laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. Każdy z Laureatów zobowiązany jest, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Profilu, a następnie podać wskazane przez Organizatora dane osobowe niezbędne do wydania nagrody oraz dostarczyć do Organizatora podpisany protokół odbioru nagrody, na wzorze otrzymanym od Organizatora. Niespełnienie przez Laureata tych warunków jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu oraz utratą prawa do nagrody.
 4. Nagroda zostanie dostarczona kurierem na wskazany przez Laureata adres, w terminie do 30 dni od daty spełnienia przez Laureata warunków wskazanych w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie nagrody.
 5. Nieodebranie przez Laureata nagrody przesłanej zgodnie z postanowieniami ust. 5 jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu oraz utratą prawa do nagrody.
 6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną albo na inną nagrodę.
 7. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez komisję.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, jako administratora tych danych, na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu wykonania zobowiązań wynikających ze złożonego przez Organizatora przyrzeczenia publicznego, w rozumieniu art. 919 kc, t.j. w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród w Konkursie, jak również w celu przyjmowania i obsługi reklamacji związanych z Konkursem, w celach dokumentacyjnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami Uczestników i Laureatów. Organizator może przetwarzać te dane również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym obowiązków podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu korzystania z licencji udzielonej przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami cz. II ust.5 Regulaminu, w tym wykorzystania wizerunku w granicach tej licencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Podanie przez Uczestników danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie przez Laureatów dodatkowych danych osobowych wskazanych przez Organizatora, niezbędnych do wydania nagród i wykonania innych obowiązków Organizatora związanych z Konkursem, jest warunkiem koniecznym do przekazania nagrody. W przypadku niespełnienia tego warunku wydanie nagrody nie będzie możliwe.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu mogą być: podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach przeprowadzania Konkursu, w tym Koordynator; dostawcy usług IT; podmioty świadczące usługi księgowe lub doradcze na rzecz Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
 5. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych Uczestnikom Konkursu, w tym Laureatom, przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych.
 6. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora, Uczestnik może, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami prawa wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dokonywanego w celach marketingu bezpośredniego, a w innych przypadkach – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 7. Uczestnicy Konkursu posiadają ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REKLAMACJE I WYKLUCZENIA

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:
  1. wysłane na adres e-mail Organizatora: konkurs@kakto.pl
  2. zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji;
  3. wysłane najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych).
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Każdy z Uczestników, biorąc udział w Konkursie, zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Konkursem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu i wydanie Nagród, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w prawidłowy sposób, co pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Uczestnika. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Profilu.