REGULAMIN obowiązujący do 25.12.2014

1. Sklep internetowy www.kakto.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321159, o numerze NIP 6342702369, o numerze REGON 241087230,o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwaną dalej Sprzedawcą


2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.  W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów,  które Kupujący może nabyć i odebrać bezpośrednio w wybranym przez siebie sklepie sieci KAKTO. W sytuacji, o której mowa w zd. 2, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru towaru w sklepie sieci KAKTO. Sprzedawcą jest w takim wypadku podmiot prowadzący sklep sieci KAKTO. Taka umowa sprzedaży nie jest umową zawieraną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, nie znajduje więc do niej zastosowania w szczególności pkt 15 Regulaminu. Rezerwacja towarów, o której mowa powyżej, nie jest możliwa, jeżeli chociażby jeden z zamawianych towarów należy do kategorii „Dla dzieci”. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą w sklepie sieci KAKTO, do ceny sprzedaży może zostać doliczona prowizja za taką formę płatności.


3. Informacje zawarte na stronie www.kakto.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


4. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:


a) Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar.


b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.


c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.kakto.pl.


d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.


5. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.


6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura . Faktura  wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.


8. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 2 zd. 2 i nast., tj. możliwości doliczenia prowizji za płatność kartą przez sklep sieci KAKTO do ceny sprzedaży.


9. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.


10. Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 48 godzin, za wyjątkiem towarów należących do kategorii „Dla dzieci”, których termin dostawy wynosi 96 godziny. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Kupującego. W przypadku towarów wielkogabarytowych towary te są dostarczane przez przewoźnika do najbliższego możliwego miejsca pod adresem dostawy wskazanym w zamówieniu  bez opcji wniesienia towaru do lokalu/budynku mieszkalnego. W przypadku rezerwacji towaru zgodnie z pkt 2 zd. 2 i nast. Regulaminu, celem jego zakupu w wybranym sklepie sieci KAKTO, Kupujący nie ponosi kosztów transportu towaru do sklepu.


11. Maksymalna wartość zamówienia to 12000.00zł.


12. Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, jeżeli ilość zamówionych sztuk tego samego artykułu jest wyższa niż 10szt.


13. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a.     przy odbiorze - należność pobiera kurier;


b.     płatność z góry e-przelewem za pomocą systemu PayU


c.     płatność za pomocą systemu PayPal;


d. przy odbiorze i zakupie w sklepie sieci KAKTO – opcja dostępna w przypadku rezerwacji towaru zgodnie z pkt 2 zd. 2 i nast. Regulaminu - należność pobiera podmiot prowadzący wybrany przez Kupującego sklep sieci KAKTO będący sprzedawcą zarezerwowanego towaru;


14. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1. realizacji umowy ,

2. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.


15.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,


b)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,


c)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,


d)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.


16. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z pkt 15, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy aby odesłać towar razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Po zgłoszeniu zwrotu klient otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA, którego wpisanie przez Klienta na liście przewozowym przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.  Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Pieniądze zostaną zwrócone w sposób uzależniony od tego, w jakiej formie zostały wpłacone tj.:

a. zapłata za pobraniem – przekazem pocztowym, chyba że klient wyrazi  zgodę na zwrot pieniędzy na wskazany przez siebie rachunek bankowy;


b. płatność z góry e-przelewem za pomocą systemu PayU -  przelew na rachunek bankowy;


c. płatność za pomocą systemu PayPal – zwrot na konto PayPal, ewentualnie w przypadku braku takiej możliwości ze strony Alsen Marketing Sp. z o.o. zwrot nastąpi przelewem bankowym.


17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


18. Sprzedawca nie jest producentem towarów prezentowanych w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją producenta, roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu gwarancji do producenta.


19. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.). Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego przysługującego mu na podstawie przepisów ww. ustawy.


20. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 19, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: Alsen Marketing Sp. z o.o. ul. Katowicka 146, 41-500 Chorzów. Koszty dostarczania sprzętu w takim przypadku ponoszone są zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 19.
 
21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.


22. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.kakto.pl/s,regulamin Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznej.


23.  Regulamin wchodzi w życie z dn. 13.08.2014


powrót