Regulamin konkursu “Mam Mantę”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na profilu Kakto.pl, na serwisie społecznościowym Facebook (www.facebok.com), zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy zadania konkursowego, które pojawi się na osi czasu profilu Kakto.pl, na serwisie społecznościowym Facebook.

§ 2

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Alsen Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, zwany dalej: „Organizatorem Konkursu”.

2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą:  “Mam Mantę”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej serwisu społecznościowego Facebook, dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Kakto.pl na serwisie społecznościowym Facebook, zwany dalej “Profilem Organizatora”.

4. Konkurs odbędzie się od 15.11.2016 do 30.11.2016. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 05.12.2016.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (osoby fizyczne), które są użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, przedstawiciele Organizatora Konkursu, ani osoby pozostające z Organizatorem Konkursu w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, oraz członkowie rodzin wskazanych powyżej osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa, jak również osoby biorące udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Konkursu.

§ 4

PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator Konkursu powoła osoby, które będą nad powyższym czuwały, zwane dalej: „Osobami Odpowiedzialnymi”.

2. Konkurs składać się będzie z jednego zadania konkursowego, które pojawi się we wpisie na osi czasu Kakto.pl.

3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu zadania, które pojawi się w formie postu na profilu organizatora (“Post konkursowy”).

4. Nagrodę zdobędzie 1 osoba, która opublikują w komentarzu autorskie zdjęcie pokazujące sprzęt agd Manta. “Osoby odpowiedzialne” wybiorą 1 najciekawsze zdjęcie.

5. Organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook, poprzez opublikowanie przez osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora Konkursu, danych zwycięzcy w zakresie: imienia, nazwiska na Profilu Organizatora, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników Konkursu serwisowi Facebook w formie komentarza pod Postem konkursowym.

6. Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, poproszeni zostaną o skontaktowanie się z Profilem Organizatora za pomocą wiadomości dostępnej na Profilu organizatora. Po przekazaniu danych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) zwycięzca otrzyma nagrodę.

7. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu, który znajduje się na stronie Kakto.pl pod adresem http://www.kakto.pl/regulamin-konkursu-mam-mante

8. Konkurs jest moderowany, tj. Organizator Konkursu czuwa nad właściwym przebiegiem Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu zdobycie nagrody Konkursu, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć zgłoszenie tego Uczestnika z Konkursu.

§ 5

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są 4 zestawy T-shirt + smycz MANTA.

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcą za pomocą przesyłki pocztowej, po uprzednim podaniu danych określonych w § 4, pkt. 6

3. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

4. Zwycięzca Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na jej równowartość.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez jego Uczestników oraz wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, wynikających z przepisów prawa.

3. Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związane z niniejszym Konkursem, a dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu publikacji wyników Konkursu oraz przekazania zwycięzcy Konkursu nagrody.

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcy otrzymanie nagrody.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny pod adresem http://www.kakto.pl/regulamin-konkursu-mam-mante, na serwisie www.kakto.pl.

2. Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą aplikacji konkursowej na Profilu Organizatora oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.