Regulamin konkursu Doceniamy zaangażowanie 

Regulamin konkursu „Oceniaj i wygrywaj – Konkurs na opinie Kakto” 29-05-2020

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu "Wygrywanie za komentowanie” („Konkurs”) jest „ALSEN Marketing” Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000321159, NIP: 6342702369. Organizator jest wydającym nagrody w Konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów Konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym Konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.

Koordynatorem Konkursu organizowanego na zlecenie Organizatora jest WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem REGON 021854740, NIP: 8943038718, w dalszej części Regulaminu zwany „Koordynatorem”.

Koordynator zapewnia obsługę konkursu na rzecz Organizatora.

Konkurs przeprowadzany jest w celu promowania i zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez ALSEN Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie.

Czas trwania Konkursu: od 1.06.2020 r. do 28.06.2020 r. Czas trwania konkursu podzielony jest na dwa etapy dwutygodniowe (01- 14.06.2020 r. i 15-28.06.2020 r.)

II. Uczestnictwo w Konkursie

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go oraz poddaje się jego warunkom. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Konkursie informując o tym Organizatora. Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Uczestnikiem Konkursu są osoby odwiedzające następujące strony internetowe należące do Organizatora: www.kakto.pl, oraz dokonają oceny wybranego posiadanego lub użytkowanego produktu i napiszą merytoryczny komentarz pod tym produktem opisujący go, a następnie zgłoszą Organizatorowi swój opublikowany komentarz w konkursie w wiadomości e-mail na adres konkurs@kakto.pl lub w wiadomości prywatnej na profilu FB Kakto.pl pod linkiem https://www.facebook.com/kakto.pl.RTV.AGD/. Uczestnik konkursu nie musi kupić komentowanego i ocenianego produktu, oraz nie musi posiadać konta w sklepie internetowym w którym komentuje dany produkt.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik biorąc udział w konkursie jest zobowiązany do podania następujących informacji:

 1. Nick (dowolnie wybrany przez Uczestnika),
 2. Adres email (potrzebny jedynie do wypełnienia formularza oceny produktu, nie jest widoczny dla innych osób odwiedzających strony internetowe wskazane w ust. 2),
 3. Adres IP (zaciągany automatycznie, nie jest widoczny dla innych osób odwiedzających strony internetowe wskazane w ust. 2),
 4. Treść komentarza,
 5. Ocena,
 6. Tytuł komentarza.
 7. Uczestnik może umieścić dowolną ilość komentarzy pod różnymi produktami na stronach wskazanych w ust. 2, wówczas wszystkie komentarze biorą udział w konkursie z zastrzeżeniem pkt III.5..
 8. Komentarz nie powinien być krótszy niż 200 znaków ze spacjami.

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych danych, naruszenia niniejszego Regulaminu, oraz umieszczenia w komentarzu treści wulgarnych lub niezgodnych z dobrymi obyczajami. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą akceptowane i publikowane.

III. Nagrody

Uczestnicy biorący udział w Konkursie co dwa tygodnie od startu Konkursu mają możliwość wygrania nagród w postaci 15 voucherów do wykorzystania w sklepach internetowych wskazanych w Pkt. II ust. 2 o wartości 200 oraz 50 zł. Vouchery mogą być zrealizowane wyłącznie przy zakupie dokonanym przez Internet.

Wraz z Nagrodą opisaną powyżej, laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przyznana Nagroda nie może być przekazana przez Laureata innej osobie. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości pieniężnej Nagród. Laureatom nie przysługują roszczenia o zmianę Nagrody na inną nagrodę.

Jeden Uczestnik może przesłać dowolna ilość komentarzy, lecz możliwe jest wygranie wyłącznie jednej Nagrody w edycji 2-tygodniowej.

IV. Zasady przyznawania nagród

Konkurs ma charakter rankingowy. Do wygrania co dwa tygodnie jest 15 Nagród. Nagrody Uczestnicy, którzy napiszą najbardziej kreatywny i najciekawszy, zdaniem Komisji Konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora, według następującej kolejności:

 • 1 miejsce – 5 Voucherów o wartości 200 zł.
 • 2 miejsce – 10 Voucherów o wartości 50 zł
 • Ważność Vouchera: 31.08.2020 r. Co oznacza, że do tego dnia najpóźniej należy zrealizować Voucher.
 • Vouchery będzie można zrealizować w sklepie internetowym https://www.kakto.pl/.

V. Ogłoszenie wyników konkursu, postępowanie reklamacyjne i wydanie nagród.

Do 17.06.2020 r. oraz do 30.06.2020 r., Organizator podsumuje etapy dwutygodniowe trwania Konkursu. Informację o przyznaniu Nagrody, terminie i sposobie jej wręczenia Laureaci otrzymają niezwłocznie po podsumowaniu Konkursu za dany okres dwutygodniowy, na podany przez siebie adres email. Nagrody wydawane są wyłącznie na terenie RP.

Do 17.06.2020 r. oraz do 30.06.2020 r. Organizator sporządzi listę laureatów którzy wygrali nagrody w etapie dwutygodniowym trwania konkursu i skontaktuje się z nimi w celu poinformowania o wygranej. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od dnia sporządzenia listy laureatów na adres e-mail: konkurs@kakto.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana, przez Organizatora jako wydającego nagrody i jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem koniecznym odebrania nagrody jest podpisanie i odesłanie skanu protokołu odebrania nagrody, przesłanego do laureatów razem z informacją o wygranej.

W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.

W przypadku wpłynięcia małej liczby zgłoszeń Organizator konkursu może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu trwania konkursu lub o odwołaniu konkursu. Organizator konkursu jest uprawniony do odwołania konkursu z powodu niskiej jakości nadesłanych zgłoszeń.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu i laureatów będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika i Laureata. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom – podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

W celu umożliwienia wydania Nagrody laureat zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną na adres e-mail: konkurs@kakto.pl, zawierającą jego zgodę na udostępnienie Organizatorowi jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, w celu wydania Nagrody. Treść zgody, jaka powinna być dołączona w wiadomości Uczestnika: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alsen Marketing Sp. z o. o.. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.” Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania nagrody. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków wskazanych w pkt 4 powyżej, wydanie nagrody będzie niemożliwe, a tym samym laureat traci prawo do nagrody. Uczestnikom Konkursu i laureatom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustalenia ostatecznej listy Laureatów Konkursu, a dane osobowe Laureatów - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji księgowej.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, uczestnikom i laureatom przysługuje:

- prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika i odpowiednio rezygnacją z Nagrody przez Laureata. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres email wskazany w pkt 4.

VII. Prawa autorskie

Przesłanie Komentarza oraz podanie danych wymaganych do publikacji Komentarza wskazanych w pkt 2 ust. 4 Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do Komentarza na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do propozycji złożonych w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Propozycje mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych należących Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.

Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do propozycji, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do propozycji.

Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do propozycji i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania propozycji w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem propozycji.

Uczestnicy zapewniają, że propozycje powstałe w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych propozycji.

VIII. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. W takim wypadku uzyskany wynik w Konkursie zostanie anulowany.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu i wydanie Nagród, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w prawidłowy sposób, co pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Uczestnika. Zmiany Regulaminu nie mogą pogorszyć sytuacji Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia ich ogłoszenia. Informacja o zmianach będzie ogłaszana na stronie na której został opublikowany niniejszy Regulamin.

Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).